Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Laursens Realskole:

I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS
§ 1. Skolens navn er: Den selvejende institution Laursens Realskole skole. Skolen er oprettet i år 1886

Stk. 2. Skolens hjemsted er Århus Kommune. Skolen driver virk­somhed fra adressen Hjelmensgade 12, 8000 Århus C

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR- nr.: 39752719

II. SKOLENS FORMÅL

§ 2. Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§ 3. Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af forældrene. 5 medlemmer skal vælges blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år og afgår skiftevis med 2, 2 og 3 årligt. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 3 suppleanter for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke afsættes i funktionsperioden. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. Forældrene vælger mindst en suppleant, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år og indordnes i rækkefølge efter antal af stemmer eller lodtrækning.

Stk. 5. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sam­mensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om lige­stil­ling af kvinder og mænd

Stk. 6. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens leder og viceinspektør samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af en­kelt­sager, der vedrører personer i skolens daglige (skoleleder, vice­inspektør, souschefer og afdelingsledere) ledelse eller enkelte an­sat­te, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organi­sa­tion, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næst­formand. Næstformanden træder i formandens sted ved for­mandens forfald.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bo­pæl i Danmark.

Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skol­ens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige er­stat­ningsregler. Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 12. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habil­itets­be­tingelserne i de i § 3 nævnte regler for at være medlem af be­sty­relsen jfr. § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og be­kendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grund­skoler mv.

Stk. 13. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder sup­ple­anten i den pågældendes resterende funktions­periode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 14. For bestyrelsen, lederen, andre ansatte og skolens tilsynsførende ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvalt­nings­lovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavs­hedspligt m.v.

Stk. 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 16. Vedrørende det på alle møder passerede føres protokol, der underskrives af samtlige de mødte bestyrelsesmedlemmer. Protokollen er ikke tilgængelig for andre end bestyrelsen og de af bestyrelsen bemyndigede personer. Ingen må, uden bestyrelsens tilladelse, gengive fortrolige oplysninger fra bestyrelsesprotokollen. Formanden eller et af formanden udpeget bestyrelsesmedlem leder forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet indføres i protokollen.

Stk. 17. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk. 18. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 19. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træf­fer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2, § 10, stk. 1 og § 11, stk.2.


IV. REGNSKAB M.V.

§ 4 Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten under­kastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler. Skolens regnskab er kalenderåret. Skolen udarbejder resultat­opgørelse og balance inden 1. april. Hvert år inden 1. december forelægges bestyrelsen et budget for næste år til godkendelse.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en revideret og originalt underskrevet årsrapport samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, årsrapporter og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.


V. GENERALFORSAMLING, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V.

§ 5 Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældre­myndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet, om nødvendigt tillige doku­menteret, skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen. § 6 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldelse til til møde, hvor bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

Stk. 2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsyns­erklæring.

Stk. 3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældre­kredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksom­hed herunder med, at skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolens tilsynsførende vælges på generalforsamlingen af forældre­kredsen.


§ 7 Ordinær forældrekredsen afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af maj måned. Forældrekredsen indkaldes af bestyrelsen til generalforsamling ved almindeligt brev, e-mail, omdeling via elever eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkald­elsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede og godkendte årsrapport til orientering.
4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4 6. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr. § 3, stk. 4 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt.

Stk. 2. På generalforsamlingen, hvor der vælges tilsynsførende jfr. § 6, stk. 1, suppleres dagsordenen med følgende punkter:

1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende.
2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen. 3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.
4. Valg af tilsynsførende.

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære general­forsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag og den reviderede årsrapport udsendes til medlemmerne senest én uge før generalforsamlingen.

Stk. 4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelses­medlemmer og, i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende, gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhvert medlem af forældrekredsen har ret til at foreslå kandidater på mødet og til at stemme ved valg af forældrerepræsen­tanter og ved valg af tilsynsførende. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder.

Stk. 5. På generalforsamlingen udløser hvert medlem af forældrekredsen en stemme. Skolens ansatte er en del af forældrekredsen, når de samtidig er forældre til børn på skolen.

Stk. 6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.

Stk. 8. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlingen.

Stk. 9. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 10. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af generalforsamlingen ønsker det.

Stk. 11. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hvert medlem af og kun medlemmer af forældre­kredsen afgive stemme pådet antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

Stk. 12. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtræk­ning.

Stk. 13. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og til­syns­førende kan finde sted.

Stk. 14. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller 20 pct. af forældrekredsens medlemmer skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 15. Generalforsamlingens kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 6, § 7, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.


VI. SKOLENS DRIFT

§ 8 Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksom­hed til gode.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstem­­melse med bestem­melserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.


VII. TEGNINGSRET

§ 9 Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om køb. Salg og pant­sætning af fast ejendom. Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.


VIII. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

§ 10 Bestyrelsen træffer beslutning om vedtægtsændringer. Vedtagelse sker ved simpel stemmeflerhed jfr. § 3, stk. 14, 1. pkt. Forud for bestyrelsens beslutning om vedtægtsændring skal bestyrelsen indhente udtalelse fra generalforsamlingen.

Stk. 2. Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.


IX. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§ 11 I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 15.

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer generalforsamlingen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede er for forslaget.

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, skal den nedlægges.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæg­gelsen er truffet.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisnings­ministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisnings­ministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.


(Vedtægten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlem-mernes navn og adresse skal angives med maskinskrift, ligesom det skal fremgå hvem der er formand og eventuelt næstformand. Vedtægten skal i original indsendes i tre eksemplarer til Undervisningsministeriet)